AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau về quá trình hô hấp tế bào, phát biểu nào là không đúng?

  • A. Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử
  • B. Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào
  • C. Thông qua hô hấp, phân tử glucôzơ được phân giải dần và năng lượng được lấy ra từng phần ở các giai đoạn khác nhau
  • D. Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra tại chất nền của ti thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>