AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về việc vận chuyển các chất qua màng tế bào phát biểu nào dưới đây không đúng?

  • A. Các phân tử nước thẩm thấu vào bên trong tế bào nhờ kênh prôtêin đặc biệt gọi là “aquaporin”.
  • B. Glucôzơ khuếch tán vào trong tế bào qua kênh prôtêin xuyên màng
  • C. Các ion Na+, Ca 2+ vào trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất
  • D. CO2 và O2 khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép photpholipit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>