YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những đặc điểm nào sau đây thuộc về pha sáng?

  (1) Diễn ra ở các tilacoit.

  (2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp.

  (3) Là quá trình ôxi hóa nước.

  (4) Nhất thiết phải có ánh sáng.

  Những phương án trả lời đúng là

  • A. (1), (2), (4)
  • B. (2), (3), (4)
  • C. (1), 2), (3)
  • D. (1), (3), (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>