AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:

  (1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây.

  (2) Glicôgen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm.

  (3) Glucôzơ là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào.

  (4) Saccarôzơ là loại đường vận chuyển trong cây.

  (5) Pentôzơ là loại đường tham gia vào cấu tạo ADN và ARN.

  Trong các nhận định trên có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của cacbohiđrat trong tế bào và cơ thể?

  • A. 3   
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>