AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân  chất X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là : 

  • A. HCOOCH = CH – CH3         
  • B. HCOOCH = CH2
  • C. CH3COOCH = CH2                              
  • D. HCOOCH2CHO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Z tác dụng được với Na sinh  ra H2 => Z là ancol

  HCOOCH2CHO + NaOH → HCOONa + HOCH2CHO

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>