AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl và Cl2 đều cùng tạo một muối : 

  • A. Cu, Fe, Zn          
  • B. Ni, Fe, Mg       
  • C.  Na, Mg, Cu        
  • D. Na, Al, Zn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Fe :      Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

              Fe + 1,5Cl2 → FeCl3

  Cu :     Không phản ứng với HCl

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>