AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch Br2 nhưng không tác dụng được với dung dịch NaHCO3. Chất X là chất nào trong số những chất sau đây : 

  • A. metyl axetat     
  • B. axit acrylic  
  • C. anilin        
  • D. phenol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  X không tác dụng được với NaHCO3 => X không có nhóm –COOH

  X lại phản ứng được với NaOH => X là este/phenol

  X phản ứng được với Br2 => X là phenol

  Các phản ứng  của phenol :

              C6H5OH + 3Br2 → HOC6H2Br3 + 3HBr

              C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>