AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hết 12,78g hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 1 amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần dùng 0,545 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,01 mol N2. Cũng lượng X trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn khan và 1 ancol duy nhất. Biết dung dịch KOH đã dùng dư 20% so với lượng phản ứng . Giá trị của m là : 

  • A. 15,940           
  • B. 17,380    
  • C. 19,396      
  • D. 17,156

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Xét hỗn hợp ban đầu :

  Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O + mN2

  nCO2 : nH2O = 48 : 49

  => nCO2 = nH2O = 0,45 mol

  namino axit = 2nN2 = 0,02 mol

  Mặt khác : mX = mC + mH + mO

  => nCOO = ½ nO(X) = 0,16 mol = neste

  Số C trung bình trong X = 2,67. Mà Camino axit > 2 => Trong X có chứa HCOOCH3 và CH3COOCH3

  Khi cho X + KOH dư thì : nCH3OH = neste = 0,36 mol

  => mrắn = mH + 1,2.56.nKOH – 32nCH3OH – 18nH2O = 19,396g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>