ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Thổi khí CO dư đi qua ống sứ đựng Fe2O3.

  (b) Cho Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

  (c) Điện phân dung dịch AgNO3, điện cực trơ.

  (d) Cho Cu vào dung dịch chứa HCl và NaNO3.

  (e) Cho sợi dây bạc vào dung dịch H2SO4 loãng.

  (f) Cho mẩu nhỏ natri vào cốc nước.

  Sau một thời gian, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (a) CO + Fe2O3 → CO2 + Fe

  (b) Không xảy ra.

  (c) 2AgNO3 + H2O → 2Ag + 2HNO3 + 1/2O2

  (d) 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu + 2NO + 4H2O

  (e) Không xảy ra.

  (f) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>