AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 3 ống nghiệm riêng biệt lần lượt chứa 3 chất tan X, Y, Z trong nước (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 3). Tiến hành các thí nghiệm sau:

  Thí nghiệm 1: Cho dung dịch KOH dư lần lượt vào 3 ống nghiệm, thu được tổng số mol kết tủa trong 3 ống nghiệm là a mol.

  Thí nghiệm 2: Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào 3 ống nghiệm, thu được tổng số mol kết tủa trong 3 ống nghiệm là b mol.

  Thí nghiệm 3: Đun nóng 3 ống nghiệm, thu được tổng số mol kết tủa trong 3 ống nghiệm là c mol.

  Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và c < a < b. Ba chất X, Y, Z lần lượt là 

  • A. Al(NO3)3, Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2
  • B. Ba(HCO3)2, Ba(NO3)2, Ca(HCO3)2
  • C. Ca(HCO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3
  • D. Ca(HCO3)2, Ba(NO3)2, Al(NO3)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các chất trong X lần lượt là 1, 2, 3 mol. Các phản ứng xảy ra:

  OH- + HCO3- → CO32- + H2O

  Ca2+, Ba2+ + CO32- → CaCO3, BaCO3

  Nếu các chất đó là Al(NO3)3, Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2 ⇒ a = 5; b = 10 và c = 5

  Nếu các chất đó là Ba(HCO3)2, Ba(NO3)2, Ca(HCO3)2 ⇒ a = 4; b = 8 và c = 4

  Nếu các chất đó là Ca(HCO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3 ⇒ a = 3; b = 4 và c = 1 (thoả mãn)

  Nếu các chất đó là Ca(HCO3)2, Ba(NO3)2, Al(NO3)3 ⇒ a = 1; b = 2 và c = 1

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>