YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Thomas refused to join the school basketball team, this was not good news at all.

  • A. to join
  • B. school
  • C. this
  • D. good

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  Đại từ quan hệ thay thế cho mệnh đề đứng trước là “which”. this => which

  Tạm dịch: Thomas từ chối tham gia đội bóng rổ của trường, đây không phải là tin tốt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA