AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The atomic bomb annihilated the whole city, so nothing was left standing.

  • A. disturbed
  • B. constructed
  • C. converted
  • D. destroyed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích: annihilate (v): phá hủy

  disturb (v): xáo trộn                                            construct (v): xây dựng

  convert (v): chuyển đổi                                       destroy (v): phá hủy

  => destroy = annihilate

  Tạm dịch: Bom nguyên tử phá hủy cả thành phố, vì vậy không còn gì đứng vững.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>