AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  People say that at least ten applicants have been selected for the job interview.

  • A. It is said that well over ten people are interested in having an interview for the job.
  • B. It is said that no fewer than ten people are going to be interviewed for the job.
  • C. People say that fewer than ten job interviews have been held so far.
  • D. I have heard that only ten people have been chosen to have the job interviewed.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: câu bị động

  Chủ động: People/they + think/say/suppose/believe/consider/report.....+ that + clause.

  Bị động:

  a/ It's + thought/said/ supposed/believed/considered/reported...+ that + clause

  b/ S + am/is/are + thought/ said/supposed... + to + Vinf/ to + have + P2.

  Câu A, C, D sai nghĩa.

  Tạm dịch: Người ta nói rằng không ít hơn mười người sẽ được phỏng vấn cho công việc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>