AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

  Câu hỏi:

  I __________the garden. No sooner had I finished watering it than it came down in torrents.

  • A. shouldn’t have watered
  • B. mustn’t have watered
  • C. can’t have watered
  • D. needn’t have watered

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: động từ khuyết thiếu

  Giải thích:

  shouldn’t have done: không nên làm những đã làm

  must have done: suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật trong quá khứ

  could, may, might have done: diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc

  needn’t have done: không cần thiết phải làm nhưng đã làm

  Tạm dịch: Tôi đã không cần phải tưới vườn. Ngay sau khi vừa tưới xong thì trời đã mưa như trút nước.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>