AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The scientists __________on this project try to find the solutions to air pollution.

  • A. working
  • B. worked
  • C. are working
  • D. who working

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: rút gọn mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách bỏ đại từ quan hệ, động từ tobe (nếu có), và chuyển động từ về dạng:

  - V.ing nếu ở thể chủ động

  - V.ed nếu ở thể bị động

  Tạm dịch: Các nhà khoa học làm việc trong dự án này cố gắng tìm ra giải pháp cho ô nhiễm không khí.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>