AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage, all of the followings are TRUE except ___________.

  • A. Webmasters must have knowledge of the latest computer applications.
  • B. Online workers can not free themselves from the office.
  • C. “New media” is not easy to define.
  • D. There are online jobs available for workers with minimal computer skills.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Theo đoạn văn, tất cả những điều sau đây là ĐÚNG, ngoại trừ _           .

  A. Webmaster cần phải có kiến thức về các ứng dụng máy tính mới nhất.

  B. Nhân viên trực tuyến không thể ra khỏi văn phòng.

  C. "Phương tiện truyền thông mới " không phải là dễ dàng để định nghĩa.

  D. Có những công việc trực tuyến dành cho người lao động có kỹ năng máy tính tối thiểu.

  Thông tin: An added benefit to such online jobs is that freelancers are able to work on projects with companies outside their own country.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>