AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  As orders are becoming more and more, we’ve been rushed off our feet all week.

  • A. very angry
  • B. very busy
  • C. very worried
  • D. very happy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: từ vựng, thành ngữ

  Giải thích: be rushed off your feet: bận rộn

  angry (adj): tức giận                                           busy (adj): bận rộn

  worried (adj): lo lắng                                          happy (adj): vui vẻ

  => rushed off our feet = very busy

  Tạm dịch: Khi đơn đặt hàng đang ngày càng tăng, chúng tôi đã rất bận rộn trong suốt tuần.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA