ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất? 
   

  Lời giải tham khảo:

  • Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân. (giá cả sản xuất = k + ). Tiền đề của giá cả sản xuất là sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. Điều kiên để giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả sản xuất gồm có: đại công nghiệp cơ khí tư bản chủ nghĩa phát triển; sự liên hệ rộng rãi giữa các ngành sản xuất; quan hệ tín dụng phát triển, tư bản tự do di chuyển tư ngành này sang ngành khác. 
  • Giá cả hàng hóa sẽ xoay quanh giá cả sản xuất. Trong mối quan hệ này thì giá trị vẫn là cơ sở, là nội dung bên trong giá cả sản xuất; giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường và giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất. 
  • Như vậy, trong giai đoạn cạnh tranh tự do của chủ nghiã tư bản thì giá trị hàng hoá sẽ chuyển hóa thành giá cả sản xuất và quy luật giá trị cũng biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất.
  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1