AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà chưa thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam vì lí do chủ yếu nào:

  • A. Công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác – Lê-nin chưa được truyền bá rộng rãi.
  • B. Thực hiện Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản về cách mạng Đông Dương.
  • C. Lực lượng cách mạng chưa được tập hợp, giác ngộ đầy đủ.
  • D. Lực lượng cách mạng còn non trẻ, thực dân Pháp đang thực hiện chính sách tăng cường đàn áp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp : phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lâp Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai tự cứu lấy mình. Thông qua các hoạt động của Hội, đặc biệt là phong trào “vô sản hóa” năm 1928, đã truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào trong các các giai cấp, tầng lớp đặc biệt là giai cấp công nhân. Chính vì thế giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành và chủ nghĩa Mác – Lê nin dược truyền bá rộng rãi vào trong bài học. Sau đó, phong trào công nhân phát triển đã dẫn tới sụ thành lập ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 và sau đó thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

  => Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà chưa thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam vì công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác – Lê-nin chưa được truyền bá rộng rãi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>