AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện nay ở Việt Nam có chức năng tập hợp và đoàn kết toàn dân?

  • A. Mặt trận Dân tộc Việt Nam
  • B. Mặt trận Dân tộc thống nhất
  • C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  • D. Mặt trận Liên Việt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: liên hệ

  Cách giải:

  Mặt trận ở Việt Nam hiện nay có chức năng tập hợp và đoàn kết toàn dân là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977), vai trò thực hiện nhất quán chính sách đoàn kết dân tộc

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>