AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là “đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng” vì lí do nào dưới đây?

  • A. Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp
  • B. Do sự chỉ thị của Quốc tế Cộng sản
  • C. Giải quyết yêu cầu thực tiễn của xã hội Việt Nam
  • D. Chế độ phong kiến và giai cấp tư sản cấu kết với nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp : phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là: “đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng”. Nhiệm vụ này được để ra xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và đồng thời mâu thuẫn cơ bản nhất là: nhân dân ta với thực dân Pháp.

  => Nhiệm vụ của cách mạng đề ra ở trên nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn của xã hội Việt Nam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>