AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  Mr.Smith is a professor. His car was stolen yesterday.

  • A. His car was stolen yesterday, he is a professor.
  • B. Mr.Smith, who his car was stolen yesterday, is a professor.
  • C. Mr.Smith, who is a professor, his car was stolen yesterday.
  • D. Mr.Smith, whose car was stolen yesterday, is a professor.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ, viết lại câu

  Giải thích:

  Ta dùng mệnh đề quan hệ “whose” thể hiện mối quan hệ sở hữu, sau whose là một danh từ

  Tạm dịch:

  Ông Smith là một giáo sư. Xe của ông đã bị đánh cắp hôm qua.

  => Ông Smith, người đã bị mất cắp xe hôm qua, là một giáo sư.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>