AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The world work is developing very quickly. If you don’t self-learn continuously, we will not_____social movements.

  • A. put up with
  • B. keep up with
  • C. get on with
  • D. deal with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  put up with: chịu đựng ai hoặc cái gì đấy                   keep up with: bắt kịp với

  get on with: thân thiện (với ai), ăn ý (với ai)              deal with: giải quyết cái gì

  Tạm dịch: Công việc của thế giới đang phát triển rất nhanh. Nếu bạn không tự học liên tục, chúng ta sẽ không theo kịp các chuyển động của xã hội.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>