YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  When the unemployment rale is high, the crime rate is usually also high.

  • A. The unemployment rate is as high as the crime rate.
  • B. The high rate of unemployment depends on the high rate of crime.
  • C. The higher the unemployment rate is, the higher the crime rate is.
  • D. The unemployment rate and crime rate are both higher.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Khi tỷ lệ thất nghiệp cao, tỷ lệ tội phạm cũng thường cao.

  A. Tỷ lệ thất nghiệp cao như tỷ lệ tội phạm.

  B. Tỷ lệ thất nghiệp cao phụ thuộc vào tỷ lệ tội phạm cao.

  C. Tỷ lệ thất nghiệp càng cao, tỷ lệ tội phạm càng cao.

  D. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tội phạm đều cao hơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA