AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  After many years of unsuccessfully endeavoring to form his own orchestra, Glenn Miller finally achieved world fame in 1939 as a big band leader.

  • A. offering
  • B. deciding
  • C. requesting
  • D. trying

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  endeavor (v): cố gắng, cố                   

  offer (v): đề nghị                                 decide (v): quyết định

  request (v): thỉnh cầu, yêu cầu            try (v): cố gắng

  => endeavor = try

  Tạm dịch: Sau nhiều năm nỗ lực thành lập dàn nhạc riêng không thành công, Glenn Miller cuối cùng đã nổi tiếng thế giới vào năm 1939 với tư cách là đội trưởng của một ban nhạc lớn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>