YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The teacher recommended that Tom_____his composition as soon as possible.

  • A. finish writing
  • B. finished writing
  • C. should finish to write
  • D. finishes writing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Conjunction, phrase

  Giải thích:

  To recommend (that) S (should) do sth => B, D loại

  To finish doing sth: hoàn thành việc làm gì

  To finish (sth) to do sth: hoàn thành (cái gì) để làm cái gì

  Tạm dịch: Giáo viên khuyên Tom nên hoàn thành bài luận của mình càng sớm càng tốt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>