AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Miranda still has trauma from the tragic accident, that took away her closest friend.

  • A. has
  • B. tragic
  • C. that
  • D. closest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  that => which

  Ta dùng mệnh đề quan hệ which để thay thế cho cả vế câu phía trước

  Mệnh đề quan hệ that không đi đằng sau dấu phảy

  Tạm dịch: Miranda vẫn bị khủng hoảng từ vụ tai nạn bi thảm này, cái mà đã lấy đi người bạn thân nhất của cô.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>