• Câu hỏi:

  Một khung dây hình vuông mỗi cạnh 5 cm được đặt vuông góc với từ trường có cảm ứng từ 0,08 T. Nếu từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,2 s, thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian trên bằng

  • A. 8 V.    
  • B. 0,5 mV.               
  • C. 1 mV.      
  • D. 0,04 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Suất điện động xuất hiện trong khung dây \({e_c} = \frac{{BS}}{{\Delta t}} = \frac{{0,08.0,{{05}^2}}}{{0,2}} = 1\,\,mV.\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC