• Câu hỏi:

  Một chất điểm tham gia hai dao động điều hòa cùng phương \({x_1} = 5\sqrt 3 \cos \left( {10t + \frac{\pi }{2}} \right)\,cm\) và \({x_2} = 5\cos \left( {10t + \pi } \right)\,cm\). Tốc độ lớn nhất của chất điểm là

  • A. \(100\sqrt 2 \,cm/s\)
  • B. 100π cm/s.
  • C. 100 cm/s.
  • D. \(100\sqrt 3 \,cm/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC