AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Jim invited Helen to visit his gardens:

  - Helen: "I love your gardens. The plants are well taken care of!"

  - Jim : “Thanks. Yes, I suppose I've always ____.”

  • A. had green fingers
  • B. let nature take its course
  • C. made it down on my luck
  • D. drawn the short straw

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: ăn hoá giao tiếp, idioms

  Giải thích:

  Tạm dịch: Jim mời Helen đi thăm vườn của mình:

  - Helen: "Tôi yêu khu vườn của bạn. Cây cối được chăm sóc cẩn thận!"

  - Jim: "Cảm ơn. âng, tôi cho rằng tôi đã luôn luôn ____. "

  have green fingers: giỏi làm vườn

  let nature take its course : để cái gì diễn ra, tiến hành tự nhiên

  down on one's luck: gặp vận rủi, gặp cơn đen

  draw the short straw: được chọn làm công việc mà chả ai muốn cả

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>