AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I wish you ______ me a new one instead of having it ______ as you did.

  • A. had given/repaired
  • B. gave/to repair
  • C. would give/to repair
  • D. had given/to be repaired

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Cấu trúc với wish, have sth done

  Giải thích:

  Trong câu là ước cho một việc trong quá khứ, cấu trúc wish cho quá khứ: wish + S + quá khứ hoàn thành

  Cấu trúc have sth done: có cái gì được làm (bởi ai đó, bản thân mình không làm)

  Tạm dịch: Tôi ước rằng bạn đã cho tôi một cái mới thay vì sửa chữa nó như bạn đã làm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>