ADSENSE
*/ ?>
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  I whispered as I didn't want anybody to hear our conversation.

  • A. Since nobody wanted to hear our conversation, I whispered.
  • B. So as not to hear our conversation, I whispered.
  • C. Because I whispered, anybody heard our conversation.
  • D. I lowered my voice in order that our conversation couldn't be heard.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Tôi thì thầm vì tôi không muốn ai nghe câu chuyện của chúng tôi.

  A. Vì không ai muốn nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi thì thầm.

  B. Để không nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi thì thầm.

  C. Bởi vì tôi thì thầm, ai cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi.

  D. Tôi hạ thấp giọng để cuộc trò chuyện của chúng tôi không thể được nghe thấy.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>