AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Adding a garage will enhance the value of the house.

  • A. stabilize
  • B. alter
  • C. increase
  • D. diminish

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  enhance (v): làm tăng, nâng cao

  stabilize (v): làm ổn định                     alter (v): thay đổi, đổi

  increase (v): tăng lên                           diminish (v): làm giảm, hạ bớt

  => enhance = increase

  Tạm dịch: Thêm một nhà để xe sẽ làm tăng giá trị ngôi nhà.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>