AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13,44 lít khí CO (đktc), sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 19. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được dung dịch T và và 10,752 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịchT thu được chứa 5,184m gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 57,645.   
  • B. 17,30.  
  • C. 25,62.     
  • D. 38,43.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quy đổi X thành kim loại ( a gam) và O ( b mol)

  mO = 16b = 25,39%. (a + 16b)  (1)

  Z gồm CO2 (0,375) và CO dư (0,225)

  → Y gồm kim loại ( a gma) và O ( b - 0,375)

  nNO = 0,48 → nNO3- = 3nNo + 2nO = 2b + 0,69

   m muối = a + 62. (2b + 0,69) = 5,184. (a + 16b)  (2)

  (1)(2) → a = 12,921416 và b = 0,2748247

  → m = a + 16b = 17,32 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA