AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có công thức là :

  • A. C2H5NH2. 
  • B. C3H7NH2. 
  • C. CH3NH2.   
  • D. C4H9NH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nCO2 = 0,4; nH2O = 0,7 và nN2 = 3,1

  BTNT(O): nO2 = 0,75

  nN2 trong không khí = 4nO2 = 3

  nN2 sản phẩm cháy = 3,1 - 3 = 0,1

  nC = nCO2 = 0,4

  nH = 2nH2O = 1,4

  nN = 2nN2 = 0,2

  C : H : N = C2H7N

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>