AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 56,72 gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 trong lượng nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được 37,44 gam kết tủa. Giá trị của V là

  • A. 6,272 lít.   
  • B. 6,720 lít.      
  • C. 7,168 lít.  
  • D. 4,928 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dung dịch X chứa chất tan duy nhất là Ba(AlOI2)2 ( xmol)

  Ba(AlO2)2 + 2CO2 + 4H2O → 2Al(OH)3 + Ba(HCO3)2

  → nAl(OH)3 = 2x = 0,48

  → x = 0,24 mol

  Hỗn hợp ban đầu chứa Ba (0,24), Al (0,48) → nO = 0,68

  BT electron: 0,24.2 + 0,48.3 = 2nH2 + 0,68.2

  → nH2 = 0,28

  → V = 6,272 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>