AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 6,2g Na2O vào nước thu được 1lit dung dịch NaOH có nồng độ mol là:

  • A. 0,15M  
  • B. 2M  
  • C. 0,25M   
  • D. 0,2M               

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: Na2O + H2O → 2NaOH 

  nNa2O = 0,1 mol → nNaOH = 0,2 mol

  CM NaOH = 0,2 : 1 = 0,2M

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>