AMBIENT
 • Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)

  Câu hỏi:

  He had never experienced such (discourtesy) = _____ towards the president as it occurred at the annual meeting in May.

  • A. measurement 
  • B. encouragement
  • C. politeness
  • D. rudeness

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>