YOMEDIA
 • Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)

  Câu hỏi:

  He decided not to buy the (fake) = _____ watch and wait until he had more money.

  • A. forger
  • B. original
  • C. faulty
  • D. authentic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA