AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể trong đó có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa) thì số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể sẽ là 

  • A. 8100.        
  • B.  900.         
  • C. 1800.          
  • D. 9900.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Tần số kiểu gen aa = 100 : 10000 = 0,01 → tần số alen a = 0,1

  Tần số alen A = 1 - 0,1 = 0,9

  Quần thể cân bằng có cấu trúc: 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa

  Số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể là: 0,18 . 10000 = 1800.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>