AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo? 

  • A. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.
  • B. ARN polimezara liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.
  • C. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế.
  • D. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac, gen điều hòa R tổng hợp phân tử protein ức chế ngay cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo

  Khi môi trường không có lactozo, protein ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc

  Khi môi trường có lactozo, lactozo đóng vai trò như chất cảm ứng liên kết với protein ức chế, làm thay đổi cấu hình không gian của protein ức chế làm chúng không bám được vào vùng vận hành → Quá trình phiên mã được diễn ra.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>