AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được dự đoán là 

  • A. 0,54AA : 0,12Aa : 0,34aa.       
  • B. 0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa.
  • C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.    
  • D.  0,48AA : 0,24Aa : 0,28aa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Ở thế hệ F3, tần số kiểu gen Aa = 0,48 . \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^3}\) = 0,06

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>