AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện nào là chủ yếu để đảm bảo thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền khi tần số alen được duy trì không đổi qua các thế hệ? 

  • A. các loại giao tử có sức sống như nhau.    
  • B. các cá thể có sức sống như nhau.
  • C. Không có đột biến và chọn lọc.                  
  • D. các cá thể giao phối ngẫu nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Để đảm bảo thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền khi tần số alen được duy trì không đổi qua các thế hệ thì điều kiện quan trọng nhất là các cá thể phải giao phối ngẫu nhiên với nhau → Đáp án D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>