AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây phát triển thành thể một nhiễm? 

  • A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n-1).   
  • B. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n+1).
  • C. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).     
  • D. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thể một nhiễm có dạng 2n - 1 = (n) x (n - 1) → Là sự kết hợp giữa Giao tử (n) với giao tử (n + 1) trong thụ tinh → Đáp án A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>