AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDD để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin để gây lưỡng bội hóa, thu được toàn bộ các cây lưỡng bội. Cho biết không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, khi nói về các cây này phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Trong các cây này, có cây mang kiểu gen aaBBDD.
  • B. Các cây này có kiểu gen đồng hợp tử về cả 3 cặp gen trên.
  • C. Các cây này có tối đa 6 loại kiểu gen.
  • D. Mỗi cây giảm phân bình thường chỉ cho 1 loại giao tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>