AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dạng đột biến nào giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể, làm giảm sức sống hoặc gây chết đối với thể đột biến? 

  • A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.     
  • B. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.
  • C. Mất đoạn nhiễm sắc thể.                
  • D.  Lặp đoạn nhiễm sắc thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trong các dạng đột biến trên, chỉ có đột biến mất đoạn làm mất gen → Giảm số lượng gen trên NST → Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>