AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 36%. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}\) là: 

  • A. AB = ab = 18%, Ab = aB = 32%.           
  • B. AB = ab = 32%, Ab = aB = 18%.
  • C. AB = ab = 14%, Ab = aB = 36%.       
  • D. AB = ab = 36%, Ab = aB = 14%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiểu gen Ab/aB giảm phân cho các giao tử:

  + Giao tử liên kết: Ab = aB = (100% - 36%) : 2 = 32%

  + Giao tử hoán vị: AB = ab = 36% : 2 = 18%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>