AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã đề ra

  • A. phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là đấu tranh đánh đổ ách thống trị của Mỹ - Diệm.
  • B. đường lối tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa.
  • C. nhiệm vụ chiến lược chung của cách mạng cả nước và nhiệm cụ thể của cách mạng từng miền.
  • D. biện pháp giải quyết những khó khăn về kinh tế, xã hội ở miền Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>