YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong các chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C2H5OH và các tính chất được ghi trong bảng sau:

  Chất

  X

  Y

  Z

  T

  Nhiệt độ sôi (°C)

  182

  78

  -6,7

  -33,4

  Độ hòa tan trong nước (g/100 ml ở 0°C)

  8,3

  Vô hạn

  108,0

  89,9

  Kết luận nào sau đây đúng?

  • A. Y là C6H5OH.    
  • B. Z là CH3NH2.        
  • C. T là C2H5OH.     
  • D. X là NH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ có ancol etylic C2H5OH tan vô hạn trong nước → biết được Y là C2H5OH.

  Ở điều kiện thường phenol là chất lỏng, còn NH3 và CH3NH2 đều là các chất khí.

  → dựa vào nhiệt độ sôi X, Z, T còn lại → X là phenol; còn Z, T là một trong hai khí còn lại.

  Nhận xét: CH3NH2 có phân tử khối lớn hơn NH3 nên nhiệt độ sôi CH3NH2 lớn hơn NH3.

  → Theo đó, Z là CH3NH2 và còn lại, T là NH3.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA