AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa:

  FeO + H2SO4 loãng → X; X + Na2CrO4 + H2SO4 loãng →Y; Y + NaOH đặc → Z; Z + Br2 + NaOH →T.

  Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, NaCrO2.   
  • B. FeSO4, CrSO4, NaCrO2, Na2CrO4.
  • C. FeSO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2, Na2CrO4.    
  • D. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, Na2Cr2O7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA